Trảm Mã Trà – Vị trà đặc biệt của Hoàng Đế Trung Hoa